OSOBNA STRANICA: Jakov Burazin

Školovanje

Građevinski fakultet u Zagrebu Diploma: 2007. g.

Kratki životopis

 • Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu.
 • Građevinski fakultet upisao i završio na Sveučilištu u Zagrebu 2007. godine.
 • 2007. godine zaposlio se u poduzeću Tehnika d.d. gdje radi u organizaciji gradilišta, a kasnije kao inženjer gradilišta.
 • 2008. godine prelazi u tvrtku IPZ Uniprojekt TERRA gdje je zaposlen kao projektant, nadzorni inženjer, voditelj projekta i konzultant na poslovima gospodarenja otpadom.
 • 2017. godine kao direktor počinje raditi u tvrtci IPZ Uniprojekt MCF gdje također nastavlja obavljati poslove građevinske struke.

Stručne kvalifikacije

 • Iskustvo u organiziranju izvođenja radova na gradilištu, vođenju kompletne tehničke administracije, vođenja građevinskih knjiga, dnevnika, dokaznica, prikupljanju ponuda dobavljača i kooperanata, naručivanju materijala i vanjskih usluga
 • Više od 10 godina profesionalnog iskustva na području gospodarenja otpadom i zaštiti voda;
 • Više od 8 godine profesionalnog iskustva u nadziranju radova na gradilištu u svojstvu nadzornog i glavnog nadzornog inženjera
 • Iskustvo u prethodnim studijama i studijama izvedivosti, izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata iz područja odlaganja i obrade otpada te reciklaže
 • Izrada i vođenje Studija o utjecaju na okoliš i svih drugih studija (izbor lokacije, priroda, planovi, istražni radovi na otpadu i programi) i vodopravnih dozvola

Radno iskustvo

Hrvatska komora inženjera grđevinarstva se ograđuje od možebitnih neistinitih informacija koje je korisnik sam unio pod radno iskustvo.

Datum Tvrtka zaposlenika Država Projekt/građevina Vrsta posla Funkcija na poslu Kratki opis projekta/građevine
od 2015 do 2018 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Regionalni centar otpada Piškornica, županije Koprivničko-križevačka, Međimurska, Varaždinska i Krapinsko-zagorska. Idejni projekt, Studija izvodljivosti Projektant, Tehnički savjetnik Regionalni centar otpada Piškornica, županije Ko...

Regionalni centar otpada Piškornica, županije Koprivničko-križevačka, Međimurska, Varaždinska i Krapinsko-zagorska. Odlagalište je površine cca. 25 ha, a na raspolaganju kapacitet od cca. 3.000,000 m3 obrađenog otpada. Sadrži mehaničko-biološku obradu, bioreaktorsko odlagalište, reciklažno dvorište, obradu građevnog otpada, drenažni sustav i sabirni bazeni, baklja za pročišćavanje plina, te postrojenje za pročišćavanje vode

od 2013 do 2018 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Županijski centar za gospodarenje otpadom ''Kaštijun'' Istarske županije Idejni projekt, Glavni projekt, Projektantski nadzor Projektant Glavni projekt 7 faza izgradnje. Izrada Izvedbenih...

Glavni projekt 7 faza izgradnje. Izrada Izvedbenih projekata svih faza projekata s posebnim naglaskom na 4 faze predviđene za izgradnju. Priprema dokumenata za prijavu gradilišta, koordinacija, projektantski nadzor, priprema dokumentacije za pokusni rad pogona. Za cijelo trajanje projekta zahtijevana je komunikacija sa Fidic Inženjerima kroz koordinacijske sastanke te pisanim putem, savjetovanje Izvođača radova iz područja gradnje i zaštite okoliša. Projekt je u fazi pokusnog rada te pripremi dokumentacije za tehnički pregled. Cilj projekta je izrada Glavnih projekata izgradnje, ishođenje građevinskih dozvola te izrada Izvedbenih projekata za izgradnju te uporabna dozvola Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

od 2016 do 2018 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Pretovarne stanice regionalnog centra Babina gora Studija, Idejni projekt, Glavni projekt Projektant, Voditelj projekta Projektna dokumentacija pretovarnih stanica u Karl...

Projektna dokumentacija pretovarnih stanica u Karlovcu, Slunju i Ogulinu. Izrada idejnih projekata, elaborata zaštite okoliša, ishođenje pozitivnih rješenja MZOIP za potrebu ocjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje pozitivnih rješenja MZOIP o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i Natura 2000 područja, ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnih projekata, ishođenje građevinskih dozvola.

od 2017 do 2018 IPZ Uniprojekt MCF Hrvatska Odlagalište u Donjem Miholjcu Nadzor Glavni nadzorni inženjer Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nove od...

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nove odlagališne plohe, sanaciji sa zatvaranjem starih odlagališnih plohe, sustava otplinjavanja obe odlagališne plohe, sustava za prikupljanje procjedne vode, crpne stanice za procjedne vode, sustava za prikupljanje oborinske vode, prometnica, hidrantske mreže

od 2016 do 2017 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Groblje Kušanec u Velikoj Gorici Projektantski nadzor Ostalo Izgradnja dijela 1.faze groblja Kušanec - oprošt...

Izgradnja dijela 1.faze groblja Kušanec - oproštajna građevina u sklopu izvedenih grobnica - AB konstrukcija sa čeličnim krovnim nosačima.

od 2008 do 2017 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Odlagalište otpada u Belišću, reciklažno dvorište, sortirnica, prometne.manipulativne površine Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Nadzor, Projektantski nadzor Glavni projektant, Projektant, Voditelj projekta, Nadzorni inženjer

Odlagalište komunalnog i tehnološkog otpada sličnog komunalnom površine 16 ha. Obuhvaća zemljane nasipe za zaštitu od buke, reciklažno dvorište, pretovarnu stanicu, nadstrešnice, objekte, kazete za odlaganje otpada, uređaje za pročišćavanje procjednih i oborinskih voda, drenažne sustave , prometno-manipulativne površine.

od 2009 do 2017 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Odlagalište otpada u Gospiću, reciklažno dvorište Studija, Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Nadzor, Projektantski nadzor Glavni projektant, Projektant, Voditelj projekta, Nadzorni inženjer Odlagalište komunalnog otpada veličine 4,3 ha sa...

Odlagalište komunalnog otpada veličine 4,3 ha sa svim potrebnim sadržajima kao što su objekti, reciklažno dvorište, kazete za odlaganje otpada, uređaji za pročišćavanje procjednih i oborinskih voda, drenažni sustav, prometno-manipulativne površine.

od 2014 do 2017 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Odlagalište Šagulje Ivik, Nova Gradiška Nadzor Nadzorni inženjer Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nove od...

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nove odlagališne plohe, sanaciji sa zatvaranjem stare odlagališne plohe, sustava otplinjavanja obe odlagališne plohe, sustava za prikupljanje procjedne vode odlagališne plohe 2, crpne stanice za procjedne vode, sustava za prikupljanje oborinske vode, prometnica, hidrantske mreže.

od 2016 do 2016 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom jama Sovjak Idejni projekt Projektant Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otp...

Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom jama Sovjak obuhvaća tri osnovne aktivnosti: Vađenje otpadnih tvari iz jame, obradu otpadnih tvari, transport i zbrinjavanje otpadnih tvari i punjenje jame inertnim materijalom sa zatvaranjem jame pokrovnim slojem.

od 2014 do 2016 IPZ Uniprojekt TERRA Bosna i Hercegovina Regionalna sanitarna deponija Karanovac u Bihaću Idejni projekt, Glavni projekt Projektant, Voditelj projekta

Odlagalište komunalnog i tehnološkog otpada sličnog komunalnom površine oko 34,0 ha. Od navedene površine dio pripada površini tijela deponije, a ostali dio otpada na ulazno-izlaznu zonu, servisni centar, reciklažno dvorište, zonu za obradu građevinskog otpada, upravnu zgradu, zelene površine te rezervirani prostor za izgradnju ostalih sadržaja regionalne deponije.

od 2013 do 2014 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Odlagalište u Donjem Miholjcu Nadzor Nadzorni inženjer Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nove od...

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nove odlagališne plohe, sanaciji sa zatvaranjem starih odlagališnih plohe, sustava otplinjavanja obe odlagališne plohe, sustava za prikupljanje procjedne vode, crpne stanice za procjedne vode, sustava za prikupljanje oborinske vode, prometnica, hidrantske mreže

od 2012 do 2013 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom jama Sovjak Studija, Idejno rješenje, Idejni projekt, Studija izvodljivosti Projektant, Ekspert, Savjetnik Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otp...

Sanacija lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom jama Sovjak obuhvaća tri osnovne aktivnosti: Vađenje otpadnih tvari iz jame, obradu otpadnih tvari, transport i zbrinjavanje otpadnih tvari i punjenje jame inertnim materijalom sa zatvaranjem jame pokrovnim slojem. U konzorciju sa tvrtkom Cowi iz Danske realizirana je projektna dokumentacija.

od 2012 do 2013 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Groblje Kušanec u Velikoj Gorici Nadzor, Projektantski nadzor Glavni nadzorni inženjer Izgradnja dijela 1.faze groblja Kušanec sa grobni...

Izgradnja dijela 1.faze groblja Kušanec sa grobnim mjestima, oborinskom i kapilarnom odvodnjom, izgradnjom staza i privremene oproštajne građevine.

od 2011 do 2012 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Centar za gospodarenje otpadom istočne Slavonije - ''Orlovnjak'' Studija, Idejno rješenje, Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, Studija izvodljivosti Projektant, Voditelj projekta Centar za gospodarenje otpadom istočne Slavonije ...

Centar za gospodarenje otpadom istočne Slavonije - Orlovnjak. Odlagalište ima površinu od 50 ha, kapacitet od oko 3.104.500 m3 neobrađenog otpada. Prva faza predviđa samo odlagalište, reciklažno dvorište, obradu građevinskog otpada, drenažni sustav i sabirni bazeni, baklja za pročišćavanje plina, te postrojenje za pročišćavanje vode

od 2010 do 2011 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Odlagalište otpada Brinje Glavni projekt, Izvedbeni projekt Projektant, Voditelj projekta

Odlagalište komunalnog i tehnološkog otpada sličnog komunalnom površine 1,7 ha. Obuhvaća potporne gabione, reciklažno dvorište, nadstrešnice, objekte, kazete za odlaganje otpada, drenažne sustave, prometno-manipulativne površine.

od 2007 do 2009 IPZ Uniprojekt TERRA Hrvatska Regionalni centar za gospodarenje otpadom ''Babina Gora'' Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš Projektant suradnik, Voditelj projekta Regionalni centar otpadom Babina Gora, Karlovačka...

Regionalni centar otpadom Babina Gora, Karlovačka županija. Odlagalište je površine cca. 25 ha, kapacitet od cca. 1.281.000 m3 obrađenog otpada. Obuhvaća mehaničku i biološku obradu, bioreaktorsko odlagalište, reciklažno dvorište, obradu građevnog otpada, drenažni sustav i sabirni bazeni, baklja za pročišćavanje plina, te postrojenje za pročišćavanje vode

od 2007 do 2008 Tehnika d.d. Hrvatska Poslovna zgrada HEP Građenje Inženjer gradilišta Poslovna zgrada Hrvatske elektropivrede sa podzemn...

Poslovna zgrada Hrvatske elektropivrede sa podzemnim garažama i trafostanicom, iskop jame, izrada dijafragme i potpornih zidova sa sidrima, podzemne i nadzemne etaže poslovne zgrade.

od 2007 do 2008 Tehnika d.d. Hrvatska Mesna industrija PIK Građenje Inženjer gradilišta Industrijske hale mesne industrije, sustav za skup...

Industrijske hale mesne industrije, sustav za skupljanje sanitarnih, oborinskih i tehnoloških voda, prometnice u sklopu postrojenja, radni i manipulativni prostori

Kratki opis projekta/građevine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in viverra magna, vel elementum dui. Praesent elit turpis, commodo et ante ut, iaculis maximus augue. Proin sollicitudin arcu augue, ut venenatis metus tincidunt at. Pellentesque eget semper libero. Pellentesque ut vulputate metus. Nunc sit amet fermentum sem.

Članstvo u stručnim organizacijama i udruženjima

 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 • AMCA – FA,
 • Društvo građevinskih inženjera Zagreb

Objavljeni radovi i publikacije

 • Utjecaj izrade tehničke dokumentacije na izvođenje radova na sanaciji odlagališta, X. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GOSPODARENJE OTPADOM ZAGREB 2008. Hrvatska, 19.–21.11.2008.

Stručno usavršavanje

 • 1. Certificirani voditelj projekta - IPMA razina C, Hrvatska udruga za upravljanje projektima, 2016.

Nagrade i priznanja

Prezentacije i linkovi

Copyright © Hrvatska komora inženjera građevinarstva 2021. Sva prava pridržana.